ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs699.00 INR
1 سال
Rs699.00 INR
1 سال
Rs699.00 INR
1 سال
.in
Rs632.00 INR
1 سال
Rs632.00 INR
1 سال
Rs632.00 INR
1 سال
.net
Rs1,129.00 INR
1 سال
Rs1,129.00 INR
1 سال
Rs1,129.00 INR
1 سال
.org
Rs1,029.00 INR
1 سال
Rs1,029.00 INR
1 سال
Rs1,029.00 INR
1 سال
.co.in
Rs735.00 INR
1 سال
Rs735.00 INR
1 سال
Rs735.00 INR
1 سال
.info
Rs1,138.00 INR
1 سال
Rs1,138.00 INR
1 سال
Rs1,138.00 INR
1 سال
.au
Rs929.00 INR
1 سال
Rs929.00 INR
1 سال
Rs929.00 INR
1 سال
.us
Rs529.00 INR
1 سال
Rs529.00 INR
1 سال
Rs529.00 INR
1 سال
.ru
Rs349.00 INR
1 سال
Rs349.00 INR
1 سال
Rs349.00 INR
1 سال
.biz
Rs861.00 INR
1 سال
Rs861.00 INR
1 سال
Rs861.00 INR
1 سال
.online
Rs3,066.00 INR
1 سال
Rs3,066.00 INR
1 سال
Rs3,066.00 INR
1 سال
.guru
Rs2,389.00 INR
1 سال
Rs2,389.00 INR
1 سال
Rs2,389.00 INR
1 سال
.co
Rs1,926.00 INR
1 سال
Rs1,926.00 INR
1 سال
Rs1,926.00 INR
1 سال
.uk
Rs729.00 INR
1 سال
Rs729.00 INR
1 سال
Rs729.00 INR
1 سال
.co.com
Rs2,099.00 INR
1 سال
Rs2,099.00 INR
1 سال
Rs2,099.00 INR
1 سال
.nz
Rs1,385.00 INR
1 سال
Rs1,385.00 INR
1 سال
Rs1,385.00 INR
1 سال
.eu
Rs515.00 INR
1 سال
Rs515.00 INR
1 سال
Rs515.00 INR
1 سال
.academy
Rs2,369.00 INR
1 سال
Rs2,369.00 INR
1 سال
Rs2,369.00 INR
1 سال
.accountant
Rs2,379.00 INR
1 سال
Rs2,379.00 INR
1 سال
Rs2,379.00 INR
1 سال
.actor
Rs2,649.00 INR
1 سال
Rs2,649.00 INR
1 سال
Rs2,649.00 INR
1 سال
.army
Rs2,379.00 INR
1 سال
Rs2,379.00 INR
1 سال
Rs2,379.00 INR
1 سال
.asia
Rs969.00 INR
1 سال
Rs969.00 INR
1 سال
Rs969.00 INR
1 سال
.auction
Rs2,219.00 INR
1 سال
Rs2,219.00 INR
1 سال
Rs2,219.00 INR
1 سال
.audio
Rs1,039.00 INR
1 سال
Rs1,039.00 INR
1 سال
Rs1,039.00 INR
1 سال
.band
Rs1,789.00 INR
1 سال
Rs1,789.00 INR
1 سال
Rs1,789.00 INR
1 سال
.bar
Rs5,299.00 INR
1 سال
Rs5,299.00 INR
1 سال
Rs5,299.00 INR
1 سال
.beer
Rs2,399.00 INR
1 سال
Rs2,399.00 INR
1 سال
Rs2,399.00 INR
1 سال
.best
Rs8,499.00 INR
1 سال
Rs8,499.00 INR
1 سال
Rs8,499.00 INR
1 سال
.bharat
Rs749.00 INR
1 سال
Rs749.00 INR
1 سال
Rs749.00 INR
1 سال
.bid
Rs2,199.00 INR
1 سال
Rs2,199.00 INR
1 سال
Rs2,199.00 INR
1 سال
.blackfriday
Rs2,999.00 INR
1 سال
Rs2,999.00 INR
1 سال
Rs2,999.00 INR
1 سال
.blue
Rs1,049.00 INR
1 سال
Rs1,049.00 INR
1 سال
Rs1,049.00 INR
1 سال
.build
Rs5,299.00 INR
1 سال
Rs5,299.00 INR
1 سال
Rs5,299.00 INR
1 سال
.business
Rs619.00 INR
1 سال
Rs619.00 INR
1 سال
Rs619.00 INR
1 سال
.buzz
Rs2,999.00 INR
1 سال
Rs2,999.00 INR
1 سال
Rs2,999.00 INR
1 سال
.bz
Rs1,279.00 INR
1 سال
Rs1,279.00 INR
1 سال
Rs1,279.00 INR
1 سال
.ca
Rs929.00 INR
1 سال
Rs929.00 INR
1 سال
Rs929.00 INR
1 سال
.cc
Rs1,389.00 INR
1 سال
Rs1,389.00 INR
1 سال
Rs1,389.00 INR
1 سال
.center
Rs1,599.00 INR
1 سال
Rs1,599.00 INR
1 سال
Rs1,599.00 INR
1 سال
.city
Rs1,589.00 INR
1 سال
Rs1,589.00 INR
1 سال
Rs1,589.00 INR
1 سال
.click
Rs518.00 INR
1 سال
Rs518.00 INR
1 سال
Rs518.00 INR
1 سال
.club
Rs1,179.00 INR
1 سال
Rs1,179.00 INR
1 سال
Rs1,179.00 INR
1 سال
.cn
Rs549.00 INR
1 سال
Rs549.00 INR
1 سال
Rs549.00 INR
1 سال
.cn.com
Rs2,329.00 INR
1 سال
Rs2,329.00 INR
1 سال
Rs2,329.00 INR
1 سال
.co.de
Rs739.00 INR
1 سال
Rs739.00 INR
1 سال
Rs739.00 INR
1 سال
.consulting
Rs2,165.00 INR
1 سال
Rs2,165.00 INR
1 سال
Rs2,165.00 INR
1 سال
.coupons
Rs3,995.00 INR
1 سال
Rs3,995.00 INR
1 سال
Rs3,995.00 INR
1 سال
.courses
Rs2,967.00 INR
1 سال
Rs2,967.00 INR
1 سال
Rs2,967.00 INR
1 سال
.credit
Rs8,499.00 INR
1 سال
Rs8,499.00 INR
1 سال
Rs8,499.00 INR
1 سال
.cricket
Rs2,597.00 INR
1 سال
Rs2,597.00 INR
1 سال
Rs2,597.00 INR
1 سال
.company
Rs1,749.00 INR
1 سال
Rs1,749.00 INR
1 سال
Rs1,749.00 INR
1 سال
.dance
Rs1,529.00 INR
1 سال
Rs1,529.00 INR
1 سال
Rs1,529.00 INR
1 سال
.date
Rs2,393.00 INR
1 سال
Rs2,393.00 INR
1 سال
Rs2,393.00 INR
1 سال
.de
Rs571.00 INR
1 سال
Rs571.00 INR
1 سال
Rs571.00 INR
1 سال
.degree
Rs3,660.00 INR
1 سال
Rs3,660.00 INR
1 سال
Rs3,660.00 INR
1 سال
.democrat
Rs2,136.00 INR
1 سال
Rs2,136.00 INR
1 سال
Rs2,136.00 INR
1 سال
.dentist
Rs3,170.00 INR
1 سال
Rs3,170.00 INR
1 سال
Rs3,170.00 INR
1 سال
.desi
Rs1,586.00 INR
1 سال
Rs1,586.00 INR
1 سال
Rs1,586.00 INR
1 سال
.design
Rs4,160.00 INR
1 سال
Rs4,160.00 INR
1 سال
Rs4,160.00 INR
1 سال
.diet
Rs1,577.00 INR
1 سال
Rs1,577.00 INR
1 سال
Rs1,577.00 INR
1 سال
.download
Rs2,473.00 INR
1 سال
Rs2,473.00 INR
1 سال
Rs2,473.00 INR
1 سال
.energy
Rs8,120.00 INR
1 سال
Rs8,120.00 INR
1 سال
Rs8,120.00 INR
1 سال
.engineer
Rs2,473.00 INR
1 سال
Rs2,473.00 INR
1 سال
Rs2,473.00 INR
1 سال
.es
Rs586.00 INR
1 سال
Rs586.00 INR
1 سال
Rs586.00 INR
1 سال
.fans
Rs5,874.00 INR
1 سال
Rs5,874.00 INR
1 سال
Rs5,874.00 INR
1 سال
.fashion
Rs5,473.00 INR
1 سال
Rs5,473.00 INR
1 سال
Rs5,473.00 INR
1 سال
.fishing
Rs2,185.00 INR
1 سال
Rs2,185.00 INR
1 سال
Rs2,185.00 INR
1 سال
.fit
Rs2,473.00 INR
1 سال
Rs2,473.00 INR
1 سال
Rs2,473.00 INR
1 سال
.flowers
Rs12,883.00 INR
1 سال
Rs12,883.00 INR
1 سال
Rs12,883.00 INR
1 سال
.forsale
Rs2,469.00 INR
1 سال
Rs2,469.00 INR
1 سال
Rs2,469.00 INR
1 سال
.game
Rs34,690.00 INR
1 سال
Rs34,690.00 INR
1 سال
Rs34,690.00 INR
1 سال
.global
Rs5,949.00 INR
1 سال
Rs5,949.00 INR
1 سال
Rs5,949.00 INR
1 سال
.gold
Rs7,880.00 INR
1 سال
Rs7,880.00 INR
1 سال
Rs7,880.00 INR
1 سال
.green
Rs6,141.00 INR
1 سال
Rs6,141.00 INR
1 سال
Rs6,141.00 INR
1 سال
.help
Rs1,488.00 INR
1 سال
Rs1,488.00 INR
1 سال
Rs1,488.00 INR
1 سال
.host
Rs6,885.00 INR
1 سال
Rs6,885.00 INR
1 سال
Rs6,885.00 INR
1 سال
.hosting
Rs2,226.00 INR
1 سال
Rs2,226.00 INR
1 سال
Rs2,226.00 INR
1 سال
.in.net
Rs512.00 INR
1 سال
Rs512.00 INR
1 سال
Rs512.00 INR
1 سال
.ink
Rs2,029.00 INR
1 سال
Rs2,029.00 INR
1 سال
Rs2,029.00 INR
1 سال
.jobs
Rs10,057.00 INR
1 سال
Rs10,057.00 INR
1 سال
Rs10,057.00 INR
1 سال
.kiwi
Rs3,066.00 INR
1 سال
Rs3,066.00 INR
1 سال
Rs3,066.00 INR
1 سال
.la
Rs2,305.00 INR
1 سال
Rs2,305.00 INR
1 سال
Rs2,305.00 INR
1 سال
.lat
Rs2,360.00 INR
1 سال
Rs2,360.00 INR
1 سال
Rs2,360.00 INR
1 سال
.lawyer
Rs2,979.00 INR
1 سال
Rs2,979.00 INR
1 سال
Rs2,979.00 INR
1 سال
.life
Rs2,389.00 INR
1 سال
Rs2,389.00 INR
1 سال
Rs2,389.00 INR
1 سال
.link
Rs739.00 INR
1 سال
Rs739.00 INR
1 سال
Rs739.00 INR
1 سال
.lol
Rs2,476.00 INR
1 سال
Rs2,476.00 INR
1 سال
Rs2,476.00 INR
1 سال
.london
Rs4,055.99 INR
1 سال
Rs4,055.99 INR
1 سال
Rs4,055.99 INR
1 سال
.love
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
.ltd
Rs1.00 INR
1 سال
Rs1.00 INR
1 سال
Rs1.00 INR
1 سال
.luxury
Rs42,368.00 INR
1 سال
Rs42,368.00 INR
1 سال
Rs42,368.00 INR
1 سال
.market
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
.markets
Rs4,989.00 INR
1 سال
Rs4,989.00 INR
1 سال
Rs4,989.00 INR
1 سال
.me
Rs1,565.00 INR
1 سال
Rs1,565.00 INR
1 سال
Rs1,565.00 INR
1 سال
.menu
Rs2,677.00 INR
1 سال
Rs2,677.00 INR
1 سال
Rs2,677.00 INR
1 سال
.mn
Rs2,438.00 INR
1 سال
Rs2,438.00 INR
1 سال
Rs2,438.00 INR
1 سال
.mobi
Rs1,039.99 INR
1 سال
Rs1,039.99 INR
1 سال
Rs1,039.99 INR
1 سال
.moda
Rs2,099.01 INR
1 سال
Rs2,099.01 INR
1 سال
Rs2,099.01 INR
1 سال
.mortgage
Rs3,560.79 INR
1 سال
Rs3,560.79 INR
1 سال
Rs3,560.79 INR
1 سال
.mx
Rs3,713.69 INR
1 سال
Rs3,713.69 INR
1 سال
Rs3,713.69 INR
1 سال
.nagoya
Rs990.29 INR
1 سال
Rs990.29 INR
1 سال
Rs990.29 INR
1 سال
.name
Rs673.99 INR
1 سال
Rs673.99 INR
1 سال
Rs673.99 INR
1 سال
.navy
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
.news
Rs1,878.69 INR
1 سال
Rs1,878.69 INR
1 سال
Rs1,878.69 INR
1 سال
.one
Rs888.39 INR
1 سال
Rs888.39 INR
1 سال
Rs888.39 INR
1 سال
.photo
Rs2,216.29 INR
1 سال
Rs2,216.29 INR
1 سال
Rs2,216.29 INR
1 سال
.pics
Rs1,477.29 INR
1 سال
Rs1,477.29 INR
1 سال
Rs1,477.29 INR
1 سال
.press
Rs5,313.29 INR
1 سال
Rs5,313.29 INR
1 سال
Rs5,313.29 INR
1 سال
.pro
Rs920.39 INR
1 سال
Rs920.39 INR
1 سال
Rs920.39 INR
1 سال
.property
Rs2,216.29 INR
1 سال
Rs2,216.29 INR
1 سال
Rs2,216.29 INR
1 سال
.review
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
Rs2,373.89 INR
1 سال
.sale
Rs2,379.89 INR
1 سال
Rs2,379.89 INR
1 سال
Rs2,379.89 INR
1 سال
.sexy
Rs1,497.29 INR
1 سال
Rs1,497.29 INR
1 سال
Rs1,497.29 INR
1 سال
.shop
Rs2,838.59 INR
1 سال
Rs2,838.59 INR
1 سال
Rs2,838.59 INR
1 سال
.site
Rs2,279.19 INR
1 سال
Rs2,279.19 INR
1 سال
Rs2,279.19 INR
1 سال
.social
Rs2,098.39 INR
1 سال
Rs2,098.39 INR
1 سال
Rs2,098.39 INR
1 سال
.software
Rs2,378.89 INR
1 سال
Rs2,378.89 INR
1 سال
Rs2,378.89 INR
1 سال
.solutions
Rs1,536.49 INR
1 سال
Rs1,536.49 INR
1 سال
Rs1,536.49 INR
1 سال
.systems
Rs1,536.49 INR
1 سال
Rs1,536.49 INR
1 سال
Rs1,536.49 INR
1 سال
.tools
Rs2,359.29 INR
1 سال
Rs2,359.29 INR
1 سال
Rs2,359.29 INR
1 سال
.trade
Rs2,198.39 INR
1 سال
Rs2,198.39 INR
1 سال
Rs2,198.39 INR
1 سال
.us.com
Rs1,878.69 INR
1 سال
Rs1,878.69 INR
1 سال
Rs1,878.69 INR
1 سال
.webcam
Rs2,198.39 INR
1 سال
Rs2,198.39 INR
1 سال
Rs2,198.39 INR
1 سال
.website
Rs1,604.79 INR
1 سال
Rs1,604.79 INR
1 سال
Rs1,604.79 INR
1 سال
.wedding
Rs2,473.89 INR
1 سال
Rs2,473.89 INR
1 سال
Rs2,473.89 INR
1 سال
.xyz
Rs873.79 INR
1 سال
Rs873.79 INR
1 سال
Rs873.79 INR
1 سال
.work
Rs640.79 INR
1 سال
Rs640.79 INR
1 سال
Rs640.79 INR
1 سال
.zone
Rs2,359.29 INR
1 سال
Rs2,359.29 INR
1 سال
Rs2,359.29 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution